ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ www.tooktee.com และเว็บไซต์ต่อเนื่องเพิ่มเติมของเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่น TOOKTEE และบริการอื่น ไม่ว่าจะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ด หรืออุปกรณ์อื่นใด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด (“เรา”) และผู้ใช้งาน (“ท่าน”)

การที่ท่านเข้าถึงเนื้อหาบนหน้าหนึ่งหน้าใดบนเว็บไซต์ของเรา สร้างบัญชีผู้ใช้ โพสต์ ส่งผ่านข้อมูล ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูลจากหรือไปยังเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะได้ดำเนินการผ่านตัวเว็บไซต์ของเราโดยตรงหรือโดยอ้อม เราถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ ตกลง ยอมรับผิดตามข้อตกลง ยอมถูกจำกัดสิทธิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว

หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราในฐานะตัวแทน พนักงาน นายหน้า ในนามของบริษัท องค์กร องค์การอันมีลักษณะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำแทนบุคคลที่สาม เราขอใช้คำว่า “ท่าน” ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี่ และนโยบายอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ หมายความรวมถึงบริษัท องค์กร องค์การ หรือบุคคลที่สามที่ท่านเป็นตัวแทนนั้นด้วย

เพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมายและบริการของเราที่พัฒนาอยู่เสมอ เราจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อยู่ตลอดเวลา ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะๆ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศลงบนเว็บไซต์ของเราแล้ว หลังจากนั้นท่านได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยทันที

การลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้

ท่านอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาและบริการบางส่วนของเรา ไม่ว่าท่านจะสร้างบัญชีผ่านทางเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดก็ตาม ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง อาทิเช่น ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ตามที่เราร้องขอ

การใช้งานระบบบัญชีผู้ใช้ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเของท่านไว้เป็นความลับ ท่านตกลงที่จะใช้บัญชีผู้ใช้นั้นด้วยตัวของท่านเองเท่านั้น ท่านจะไม่ให้บุคคลอื่นใดเข้ามาใช้งานบัญชีของท่าน และเมื่อใดที่ท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นเข้าใช้งานบัญชีของท่าน ท่านจะแจ้งให้เราทราบโดยทันที ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันการลักลอบเข้าใช้งานด้วยตัวของท่านเอง เราขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้ หรือยกเลิกระบบบัญชีผู้ใช้ของท่าน เมื่อเราได้พบว่ามีบุคคลอื่นนอกจากตัวท่านใช้งานบัญชีดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้แจ้งให้เรารู้เอง หรือเราค้นพบด้วยระบบของเรา

ท่านยอมรับว่าข้อมูลใดๆก็ตามที่ท่านให้ไว้แก่เรา เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราได้ระบุวิธีและกระบวนการนำไปใช้ไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านการเข้าใช้งานและการกระทำใดๆภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ท่านยินดีรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ โดยท่านจะไม่เรียกร้องให้เราชดใช้หรือร่วมรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นในทุกกรณี

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านด้วยตนท่านเองผ่านทางลิงค์เชื่อมโยงดังต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์

เนื้อหาของท่าน

 • การลงประกาศขาย เช่า และการจัดโปรโมชั่น

  เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีฟังชั่นหนึ่งที่เป็นฟังชั่นหลักคือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การลงประกาศขาย หรือเช่าถือเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของเว็บไซต์ โดยขั้นตอนการลงประกาศนั้น เราจะกำหนดให้ท่านกรอกข้อความ ชื่อโครงการ ประเภททรัพย์ จำนวนพื้นที่ใช้สอย ระบุชั้น ระบุราคา กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวห้อง ตัวบ้าน เฟอร์นิเจอร์ รูปภาพ และรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นด้วยข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ประกาศดังกล่าวจะแสดงผลบนเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ เป็นการสร้างเนื้อหาใหม่บนเว็บไซต์ของเราด้วยตัวท่านเอง ซึ่งเราขอเรียกเนื้อหาส่วนนี้ว่า “เนื้อหาของท่าน” หากเนื้อหาของท่านได้ถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของเรา ให้ถือว่าท่านยินยอมส่งมอบกรรมสิทธิ์ในเนื้อหานั้นแก่เรา เรามีสิทธิในเนื้อหานั้นตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกประการ เรามีสิทธิเคลื่อนย้ายข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์อันประกอบเป็นเนื้อหานั้น ผ่านไปยังระบบฐานข้อมูลอื่นไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศ เรามีสิทธิในการเผยแพร่ ส่งต่อเนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของเรา โดยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าลิขสิทธิ์ใดๆต่อท่านทั้งสิ้น ทั้งนี้เราจะจำกัดสิทธิตัวเราเองให้เราไม่มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเนื้อหา ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้เนื้อหาที่แสดงคงสภาพตามเจตนาของท่านผู้ใช้งานที่สร้างเนื้อหานั้นขึ้น

  ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่านเอง ท่านตกลงที่จะสร้างเนื้อหาโดยที่เนื้อหานั้นถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและไม่เป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นเนื้อหาที่มีความผิดต่อกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ไม่เป็นเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวง ช่อโกง หาประโยชน์จากความเข้าใจผิดในเนื้อหา ไม่เป็นเนื้อหาที่กระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่เป็นเนื้อหาที่เป็นการดูหมิ่น สร้างความเกลียดชัง สร้างความอับอายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่เป็นเนื้อหาที่หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือสร้างเนื้อหาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการค้าอื่น การโฆษณา การเสนอขาย การโปรโมทสินค้า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประกาศ

  แม้ว่าเว็บไซต์ของเราจะให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยเราจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้แก่ท่าน แต่เนื่องจากเนื้อหาประเภท “เนื้อหาของท่าน”นี้ เราไม่มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเนื้อหาให้ถูกต้องได้ ทั้งเราไม่มีข้อผูกมัดใดๆต่อเนื้อหาของท่าน ที่ท่านและผู้ใช้งานอื่นได้สร้างขึ้น เราจึงไม่ใช่ผู้เห็นชอบ ผู้ยืนยัน หรือผู้ให้ความสนับสนุนเนื้อหาอันจะทำให้เราต้องร่วมรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านี้

  เราขอสงวนสิทธิในการ ลบ หรือปฏิเสธเนื้อหาของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเราไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อน รวมทั้งหากเราพบว่าเนื้อหาของท่านผิดข้อตกลงใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือเป็นเนื้อหาที่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นเนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นหรือเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน พร้อมทั้งมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

 • การรีวิว การแสดงความคิดเห็น และการให้ระดับดาว

  เว็บไซต์ของเรามีระบบรีวิวโครงการ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บ้าน คอนโด โรงแรม ซึ่งมีผู้ได้ลงประกาศไว้ หรือการให้ความเห็นต่อบทความ ข่าว งานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหรือแสดงความเห็นในส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา ข้อความและเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นข้อความ ลิงค์ รูปภาพ ถือเป็น “เนื้อหาของท่าน” เช่นเดียวกับการประกาศขาย เช่า จัดโปรโมชั่นในข้อก่อนหน้า

  เนื้อหาของท่านต้องไม่ใช่เนื้อหาที่มีความรุนแรง เกลียดชัง คุมคาม ขมขู่ ลามกอนาจาร สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ดูหมิ่น ทำให้ผู้อื่นอับอาย หรือทำให้ดูเหมือนว่าท่านเป็นบุคคลที่สาม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานของเรา หรือตัวแทนของเรา

เนื้อหาของเราและทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ กราฟ ราคา ภาพประกอบ ไอคอน คลิปวิดีโอ เสียง ซอฟแวร์ กราฟิก สคริปต์ โลโก้ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลโครงการ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลวิจัย บทความ และอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา“ ถือเป็นสิทธิและเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

บรรดาเนื้อหาอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายการค้าของโครงการ ของบริษัทนักพัฒนา ของโรงแรม ของคู่ค้าของเรา อันปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เราจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์และมีไว้เพื่อตกแต่งเว็บไซต์เท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

บรรดาเนื้อหาอันเป็น บทความ บทวิจัย รายงานการศึกษา หรือข้อมูลอื่นใด ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งเราได้รับอนุญาตให้สามารถนำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่ท่าน สำหรับเนื้อหาอื่น เช่น ลิงค์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือ ข้อคิดเห็น ทรรศนะต่างๆต่อตัวบทความเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียน เราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว ท่านควรศึกษาและใช้วิจารณญาณประกอบการอ่าน

การนำเนื้อหา ใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไปใช้ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

การใช้งานเว็บไซต์และข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์นี้กระทำได้เพื่อประโยชน์ตามจุดประสงค์ของเว็บไซต์และกระทำได้เฉพาะบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการนำออก การโอน การเผยแพร่ การพิมพ์ การทำซ้ำ การดัดแปลง แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย และห้ามใช้สไปเดอร์ หุ่นยนต์ ตลอดจนเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาด

ท่านสามารถพิมพ์สำเนาเนื้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาใดๆ เท่าที่กำหนดให้ดาวน์โหลดได้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทุกรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเนื้อหาจะไม่ทำให้ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหา เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ไปในทางที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ห้ามท่านโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น การข่มขู่ เหยียดหยาม หมิ่นประมาท คุกคาม หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือสื่อไปในทางที่อาจเกิดการกระทำผิดไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมาย

เรามีสิทธิเปิดเผยเนื้อหาใดๆของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อเรียกร้องจากทางรัฐ ตามความเหมะสม และเท่าที่จำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเราเอง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความถูกต้องของข้อมูล

เนื้อหาต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราผ่านการพิจารณาและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราจะครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแม้ว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา ปรับปรุงเนื้อหา แก้ไขข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลา แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะได้ทำการแก้ไขได้โดยปราศจากความล่าช้า เราจึงไม่ขอแสดงความรับผิดต่อความไม่ถูกต้องของข้อมูล ความเสียหายจากการใช้ข้อมูล หรือการสูญเสียผลประโยชน์ใดๆอันเป็นผลจากการใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

 • การเชื่อมโยงทางโซเชียลมีเดีย (การแชร์)

  เราอาจสร้างเครื่องมือให้ท่านลิงค์เข้ามาในเว็บไซต์ของเราผ่านโซเชียลมีเดียของท่านหรือบุคคลอื่น (การแชร์) ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผลเป็นกล่องข้อความและรูปภาพประกอบซึ่งมีเนื้อหาแค่บางส่วนของเว็บไซต์ ท่านต้องใช้เครื่องมือนี้ด้วยความเคารพต่อตัวเนื้อหาหลักบนเว็บไซต์ของเรา และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากการแสดงเนื้อหาเพียงบางส่วนนี้สร้างความเข้าใจผิด ด้วยการสร้างข้อความหรือเนื้อหาอื่นที่แสดงประกอบคู่ไปกับเนื้อหาบางส่วนของเราให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของเนื้อหาหลักผิดไป

  เนื้อหาใดที่ประกอบกับเครื่องมือลิงค์ที่แสดงเนื้อหาบางส่วนนี้ ต้องไม่ใช่เนื้อหาที่ผิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าถึงใดๆในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ นอกจากนี้ห้ามมิให้ท่านลิงค์เชื่อมโยงในลักษณะที่จะสร้างความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นส่วนหนึ่ง เป็นพนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน ของเราหรือได้รับการสนับสนุนจากเรา

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

  เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น การเชื่อมโยงนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปไม่ได้รับการสนับสนุนหรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปได้ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้รับอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่เชื่อมโยงไป ท่านควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปก่อนเสมอ

 • การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

  เรายินดีให้เว็บไซต์อื่น ท่าน หรือบุคคลอื่นเชื่อมโยงเว็บไซต์มาหาเรา แต่การเชื่อมโยงนี้จะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นข้อความชื่อของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เช่น “www.tooktee.com” “ทุกที่ดอทคอม” “เว็บไซต์ทุกที่” “เว็บทุกที่” ห้ามเชื่อมโยงด้วยการแสดงข้อความอื่นอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด อันทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเว็บไซต์ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าได้รับการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา จนทำให้เกิดความเสียหายแก่เราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงนั้นและสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เราได้รับ ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหาย หรือการละเมิดใดๆอันเกิดขึ้นแก่ท่านหรือบุคคลภายนอกจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอกเข้ามาหาเรา

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน การจำกัดความรับผิด

เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการนำเสนอตามสภาพที่ได้รับมา โดยไม่อาจรับรองหรือรับประกันใดๆได้ ไม่ว่าจะเนื้อหารูปแบบใด เราจะไม่รับผิดต่อทุกฝ่ายในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายจากการหยุดชะงักของการทำธุรกรรม ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ความเสียหายใดอันเกิดจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา หรือความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอก ความเสียหายจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟแวร์ ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัย ท่านต้องตรวจสอบและป้องกันความเสียหายด้วยตัวท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลของท่าน และไม่รับผิดต่อค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านี้

เราไม่อาจรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของโฆษณา ประกาศ คำเสนอขายของบุคคลอื่นบนเว็บไซต์ของเรา เราเป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการประกาศ โฆษณา ข้อเสนอ ต่างๆเท่านั้น เราไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดกับผู้ประกาศ โฆษณาซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของเรา เราขอปฏิเสธความรับผิดและข้อผูกพันใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับประกาศ โฆษณาตามกฎหมายนั้นทุกกรณี

บริษัท แอเรียว้าว จำกัด กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของเรา จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

เราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา หากท่านได้กระทำความผิดไม่ว่าในกรณีใดๆต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สร้างความเสียหายแก่เว็บไซต์หรือคาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อตัวเว็บไซต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้าหรือแจ้งเหตุผลแก่ท่านก่อน

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected]

อัพเดทล่าสุดเมื่อ

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561